Esmaspäev, 28. oktoober 2013

Eetlised põhimõtted Kaasiku Loovkeskuses

Demokraatlik juhtimine ja toimimine1. Kaasiku Loovkeskusel (edaspidi LK) on selge ja arusaadav missioon: hoida piirkonna väärtusi ja arendada siinset elukeskkonda. Kaasiku LK järgib oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.
2.Kaasiku LK  väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Kaasiku LK kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
3. Kaasiku LK kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid ja toetajaliikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
4. Kaasiku LK  peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
5. Kaasiku LK püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
6. Kaasiku LK  , saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt ning omatulu teenides kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.
Kodanikujulgus ja hoolivus7. Kaasiku LK ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
8. Kaasiku LK, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
9. Kaasiku LK ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.
Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine
10. Kaaisku LK kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
11. Kaasiku LK lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.
Vastutus ja aruandmiskohustus
12. Kaasiku LK annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
13. Kaasiku LK peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
14. Kaasiku LK avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.
Avatus ja läbipaistvus
15. Informatsioon Kaasiku LK missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik ja arusaadav.
16. Kaasiku LK suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
17. Kaasiku LK  on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.
Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine18. Kaasiku LK on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
19. Kaasiku LK ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks
Sallivus
20. Kaasiku LK tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
21. Kaasiku LK  ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar